Ochrana osobních údajů

Poučení subjektů údajů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Správce osobních údajů:

Radek Folda, Sluneční 2716, 269 01 Rakovník, IČO: 132 84 681

Účel zpracování osobních údajů:

-          Zákonná povinnost

-          Poskytnutí služby

-          Dodání zboží

-          Výběrová řízení v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

-          Ochrana oprávněných zájmů správce a jeho zpracovatelů

-          Účely, které jsou specifikovány v souhlasech subjektu údajů

-          Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

-          Zákonem stanovené archivnictví

 

Subjekty údajů:

-          Zákazníci správce, pokud se jedná o fyzické osoby nebo OSVČ

-          Dodavatelé zboží a služeb správci, pokud se jedná o fyzické osoby OSVČ

-          Zaměstnanci správce

-          Uchazeči o zaměstnání u správce

 

Příjemci osobních údajů:

-          Správce a zpracovatelé osobních údajů a jejich zaměstnanci

-          Bankovní ústavy, se kterými správce spolupracuje

-          Státní kontrolní úřady, orgány činné v trestním řízení a orgány, které plní zákonné povinnosti stanovené příslušnými zákony (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční správa aj..)

-          Další subjekty, kterým jsou osobní údaje subjektu předávány na základě souhlasu subjektu údajů

 

Zpracování a ochrana osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotliví zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů se dodržují bezpečnostní zásady pro zpracování osobních údajů. Proto správce přijal patřičná technická a organizační opatření, aby eliminoval neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejich zničení, pozměnění nebo zneužití. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty, se zaručily respektovat práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů a postupovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů.

 Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 Druhy zpracovávaných osobních údajů:

-          Identifikační údaje, které slouží k jednoznačné identifikace subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ

-          Adresní údaje: Adresa trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla, emailové adresy, adresy datových schránek, IP adresy

-          Další osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů

 

Zdroje osobní údajů:

-          Subjekty údajů

-          Veřejně přístupné rejstříky

-          Státní orgány

 

 

Délka zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními, též i spisovým a skartačním řádem správce.

Práva subjektu údajů:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o jeho právech:

Právo k přístupu k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracování
 • Kategorii dotčených osobních údajů
 • Příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny
 • Době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Dostupné informace o zdroji osobních údajů

Právo na námitku

Právo na opravu osobních údajů

Právo na vymazání osobních údajů, když byl souhlas odvolán nebo by docházelo ke zpracování v rozporu s tímto souhlasem a příslušnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů

Právo na vysvětlení jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo jsou osobní údaje nepřesné

Právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se svým podnětem

Veškerá práva musí být poskytnuta bezplatně

Svá práva může subjekt údajů uplatnit na adrese správce osobních údajů:

Radek Folda, Sluneční 2716, 269 01 Rakovník, IČO: 132 84 681

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider

hw řešení

síťové struktury

outsourcing

int(1)

Novinky

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR

  26.10.2023

  Byli jsme opětně certifikování společností Tayllorcox dle normy GDPR a jsem schopni vykonávat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

  Gdpr-legal2310002_cz

  Gdpr-legal2310002_en

 • Členství v komoře pověřenců pro ochranu osobních údajů

  24.9.2017

  Jsme řádnými členy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů Logo-komora-e1516196343332

  Komora_poverencu